یکشنبه 11 خرداد 1399

2020/5/31

معاونت اداری و مالی
چهار شنبه 14 آذر 1397
    
بازدید: 6014
    

 
دکتر محمدحسن طرازکار
معاونت اداری و مالی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
دکترا اقتصاد کشاورزی
tarazkar@shirazu.ac.ir
Home Page

 

_____________________________________________________ 

 

امور اداری

نام و نام خانوادگی  سمتتلفن داخلیتلفن مستقیم 
مهندس احد بخشی رییس اموراداری 821807132277790 
     

_____________________________________________________ 

 

دبیرخانه 

نام و نام خانوادگی  سمتتلفن داخلیتلفن مستقیم 
فرحناز صحراییمتصدی امور دفتری820707136138207 
لیلا کامرانیکارشناس اموراداری829307136138293 
ندا طرازکارکاردان امور اداری821007132277790 
جمال اسفندیاریتکنسین820707136138207 

_____________________________________________________ 

 

حسابداری

نام و نام خانوادگی  سمتتلفن داخلیتلفن مستقیم 
حمیدرضا مرادیرییس حسابداری 829007132276904 
محمدهادی مریخحسابدار821407136138214 
سیدمجتبی حسینیحسابدار821307136138213 
جهانزیر نجفیحسابدار833707136138337 
غلامعلی ازنبحسابدار821507136138215 
بشیر شریفی توللیمامور خرید833707136138337 
منوچهر طیبیامین اموال824809179098405 
محمود زارعراننده833707136138337 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده کشاورزی می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس