عکسهاي زيباي دانشکده مربوط به فصول مختلف سال
توسط همکار محترم
جناب آقاي محمود حريري
عکاس هنرمند و خوش ذوق دانشکده
بيش از 700 قطعه عکس